skyradiusmanager

Skyradiusmanager ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นแบบ External radius ไม่ใช้ Cloud Radius และถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Mikrotik Router ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัว Mikrotik Router เองก็มีการใช้งานที่ง่ายมีความหน้าเชื่อถือสูงและมี Menu ให้เลือกใช้งานมากมาย แต่ไม่โครติกเองก็ใช้ว่าจะทำได้ดีไปซะทุกอย่าง ทางบริษัท สกายอินเตอร์เน็ต ได้พบเจอปัญหาหลายแบบหลายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ User ในองค์กรซึ้งตัว Userman Mikrotik เองก็ทำได้แต่มีความซับซ้อนมาก

เราขอเสนอระบบจัดการ User แบบรวมศูนย์ การจัดการผู้ใช้งานในองค์กรจะเป็นเรื่องง่ายรองรับผู้ใช้งานไม่จำกัดพร้อม Mikrotik Hotspot SSL Certificate สำหรับ หน้า Login Mikrotik ให้ใช้งานกันฟรีๆๆ

skyradius
interface skyradius manager

คุณสมบัติโปรแกรม Skyradiusmanager  แตละเมนูได้คัดมาเฉพาะที่ใช้งานกันจริงๆๆ

1  สร้าง Username / Password ไม่จำกัดจำนวน
2  สร้างกลุ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด เช่น กลุ่มอาจารย์ได้ความเร็ว  20/5MB กลุ่มนักเรียนได้ความเร็ว 10/3MB เป็นต้น
3  กำหนดจำนวน Login ของผู้ใช้งาน เช่น 1 User ให้ใช้งานได้ 3 อุปกรณ์
4  เพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมากจาก File.csv
5  Max-Dali-Session  ผู้ใช้งานหรือ user จะใช้ได้เพียงเวลาสูงสุด ต่อวันที่ ถ้าภายใน 1 วัน ใช้งานหมดเวลาแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก
จะต้องรอ วันต่อไป ถึงจะใช้งานตามจำนวนเวลา ที่กำหนดให้ เช่น นักเรียนให้ใช้งาน Internet ได้วันละ  4 ชั่วโมงถ้าครบกำหนด 4 ชั่วโมงก็จะใช้งาน Internet ไม่ได้ ต้องรอวันถัดไป  เป็นต้น
6  Max-Monthly-Session  ผู้ใช้งาน  user จะใช้ได้เพียงเวลาสูงสุด            ต่อเดือน ถ้าภายใน 1 เดือน ใช้งานหมดเวลาแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก จะต้องรอ วันที่ 1 ของเดือน ถัดไป ถึงจะใช้งานตามจำนวนเวลา ที่กำหนดให้
7  Login Time   เอาไว้สำหรับ เช็คว่า User ใน Group นั้น จะสามารถ นำ Account มา login ได้ตั้งแต่ ช่วงเวลาใดบ้าง เหมาะสำหรับ สถาบันการศึกษา หรือ  สำนักงาน ที่ต้องการ กำหนดช่วงเวลาให้ User เข้าใช้งานได้
เช่น ให้ Login ได้เวลา 08.30-16.00 นอกจากเวลานี้แล้วจะใช้งานไม่
8  รองรับผู้ใช้งานที่ใช้งานแบบ PPPoE ร่วมกับ Mikrotik
9  อื่นๆๆ

สถานที่นำไปใช้งาน เช่น วิทยาลัย / โรงเรียน / โรงพยาบาล / อ.บ.ต ที่ต้องการทำระบบ WiFi กระจายทั่วตำบล / โรงแรม / บริษัทที่มีพนักงานใช้งาน Internet จำนวนมากๆๆ

ระบบบริหารผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ บริหารผู้ใช้งานเป็นเรื่องง่าย